ORGANIZACIONA STRUKTURA

 
Organi Javnog komunalnog preduzeća su:
- Nadzorni odbor
- Direktor

 
Nadzorni odbor je organ nadzora nad zakonitošću u poslovanju Javnog komunalnog preduzeća. Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani. Osnivač imenuje i razrešava Nadzorni odbor i on za svoj rad odgovara osnivaču. Nadzorni odbor ima 3 člana i to:
 
- dva predstavnika osnivača i
- jednog predstavnika radnika JKP
 
Za predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
1. da je punoletno i poslovno sposobno
2. da ima stečeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje ćetiri godine.
3. da je stručnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnivano javno preduzeće
4. da ima najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju
5. da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnih upravljanja
6. da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za kriminalna dela protiv privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrećena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća
 
Nadzorni odbor:
1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve preduzeća i stara se o njihovoj realizaciji
2. usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja
3. donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača
4. nadzire rad direktora
5. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem preduzeća
6. uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima
7. utvrđuje finansijske izveštaje preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi davanja saglasnosti
8. donosi statut uz saglasnost osnivača
9. odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost osnivača
10. donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz saglasnost osnivača
11. daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom osnivača
12. zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća
13. vrši poslove u skladu sa zakonom, statutom i propisima kojima se utvrđuje pravni položaj privrednih društava
 
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u preuzeću.
 
Direktor preduzeća imenuje Skupština opštine na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Na uslove za imenovanje direktora preduzeća, shodno se primenjuju odredbe Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05, 61/05 i 54/09). Za direktora može biti imenovano lice koje pored opštih ispunjava i posebne uslove, da poseduje visoku stručnu spremu (pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske, elektro, saobraćajne ili mašinske struke) i da ima najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva. Predlog za razrešenje direktora može podneti Nadzorni odbor preduzeća i ono mora biti obrazloženo sa precizno navedenim razlozima zbog kojih se predlaže razrešenje.
 
Nadležnosti direktora:
1. predstavlja i zastupa preduzeće
2. organizuje i rukovodi procesom rada
3. vodi poslovanje preduzeća
4. odgovara za zakonitost rada preduzeća
5. predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje
6. predlaže finansijske izveštaje
7. izvršava odluke nadzornog odbora
8. vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom preduzeća
 
Direktor je direktno pretpostavljen: tehničkom direktoru i sekretaru.
 
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji preduzeća je utvrđeno da se formiraju sistematizovane i organizacione celine – radne jedinice:
 
1. Vodovod i kanalizacija
2. Zelenilo
3. Čistoća i mehanizacija

4. Održavanje puteva
5. Održavanje javne rasvete

6. Računovodstvo i finansije

7, Opšta služba
 
Radi planiranja organizacije rada, koordinacije rada sektora, te praćenja izvršavanja poslova iz delatnosti preduzeća obrazuje se stručni kolegijum. Stručni kolegijum sačinjavaju: direktor, tehnički direktor, rukovodioc vodovoda i kanalizacije, rukovodioc zelenila, rukovodioc čistoće i mehanizacije, rukovodioc finansijske službe i rukovodioc opšte službe. Radu stručnog kolegijuma se mogu priključiti i drugi saradnici, u zavisnosti od predmeta raspravljanja.

 

 

1

Biografija Direktora

Smiljanić Nebojša

2

Biografija člana NO

Pavlović Mirko

3

Biografija člana NO

Trkulja Danilo

4

Biografija člana NO

Vejnović Lončar Marija

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to