Print this page

Javna Nabvka u Otvorenom postupku 1/2015

На основу члана 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама

(службени гласник Р.С. Број 124/12)

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

НАШ ДОМ“ АПАТИН

ЖЕЛЕЗНИЧКА 4, 25260 АПАТИН

 

ОБЈАВЉУЈЕ:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у отвореном поступку

за набавку добара, услуга и опреме

(број 1/2015 од 2015 године)

 

 

 1. Назив и адреса наручиоца: ЈКП „Наш Дом“ Апатин, Железничка 4, 25260 Апатин

 2. Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

 3. Редни број јавне набавке: О.П. 1/2015

 1. Врста предмета јавне набавке: добра, услуге и опрема

 2. Врста јавне набавке: Отворени поступак који се спроводи ради закључења уговора по предметној јавној набавци

 3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара и услуга обликоване по партијама

 4. Предмет јавне набавке је обликован у 20 партија и то:

 1. Гориво за моторна возила

 2. Резервни делови, материјал за водовод и канализацију, електро опрема и материјал

 3. Средства за хигијену и заштитна средства

 4. Анализа – узорковање воде (хемијски и бактериолошки)

 5. Резервни делови и опрема за теретна моторна возила, специјална комунална возила и мазива

 6. Канцеларијски материјал и опрема

 7. Услуге агенција и задруга за обављање сезонских послова

 8. Набавка, контрола и баждарење водомера

 9. Средства, материјал и услуге за одржавање локалних путева и зеленила на територији Општине Апатин

 10. Одржавање и оправка опреме и постројења на црпним станицама

 11. Лабораторијска опрема и реагенси за испитивање квалитета воде

 12. Набавка и испорука течног кисеоника квалитета према правилнику Е948 објављеном у Сл. Гласнику Р.С. бр. 16/2005

 13. Осигурање имовине

 14. Осигурање возила

 15. Kолективно осигурање радника у случају болести и несретног случаја

 16. Електрична енергија

 17. Погребна опрема – Сандуци

 18. Погребна опрема – Текстил

 19. Израда гробница

 20. Поправка моторних возила и технички прегледи

 1. Критеријум за оцењивање понуда: Економски најповољнија понуда и елементи критеријума дефинисаних у конкурсној документацији.

 2. Начин преузимања конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију предметног поступка јавне набавке у просторијама ЈКП „Наш Дом“ Апатин, Железничка 4, свaког радног дана од 09:00 до 12:00 часова или тако што ће доставити захтев наручиоцу на е-маил адресу Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

   

 3. Право на учешће у поступку: Сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75, као и додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12). У понуди понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75, као и додатних услова из члана 76, а у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, у оригиналу или фотокопији. Докази из члана 77, став 1, тачка 2,3 и 4, не могу бити старији од 2 (два) месеца од датума отварања понуда. Доказ из члана 77, став 1, тачка 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. Привредна друштва и предузетници који су према законским прописима регистровани код Агенције за привредне регистре Републике Србије, нису дужни да доставе доказ из члана 77, став 1, тачка 1 (извод из регистра надлежног органа), из разлога што је овај доказ јавно доступан на интернет страници надлежног органа

  ( www.apr.gov.rs )

 4. Понуђачи не могу поднети понуду са варијантама

 5. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара), са назнаком назива и адресе понуђача као и назнаком: „ПОНУДА – за јавну набавку број 1/2015 – набавка добара и услуга, партија бр.____ (навести број партије/а), комисијски отворити, поштом или лично на адресу наручиоца, ЈКП „Наш Дом“ Апатин, Железничка 4, 25260 Апатин. На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача.

 6. Понуђач може да поднесе понуду за једну или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да понудом нису обухваћени сви тражени елементи једне партије, понуда се одбија као неприхватљива. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно. Свака партија је предмет посебног уговора. Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру једне партије.

 7. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда у Службеном гласнику РС, до 12:00 часова, укључујући и понуде послате поштом.

 8. Отварање понуда ће се обавити јавно, по позиву, у просторијама ЈКП „Наш Дом“ Апатин, Железничка 4, 25260 Апатин.

 9. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 10. Рок у коме ће наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесет и пет) дана од дана јавног отварања понуда.

 11. Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену од 09-13 часова, на телефон: 025/772-345 и 025/772-415 и е-маил адресу Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , код контакт особе: Вукоман Богдан.

 

Last modified on sreda, 02 decembar 2015 09:31